Heel algemeen gesteld is mijn hulp bedoeld voor personen die op een of andere manier geconfronteerd worden met - wat ik noem - 'levensvragen'.

Het kunnen volwassenen zijn die zich vragen stellen over hun feitelijke handelen, hun feitelijke gevoelens van alledag, in hun werk of in hun priveleven, over hun verlangens en verwachtingen met betrekking tot de toekomst, over belemmerende ervaringen uit hun verleden.

Het kunnen adolescenten zijn die zich afvragen waarom hun leven niet zo zorgeloos verloopt als het anderen lijkt te vergaan, die zich onzeker voelen in relatie tot hun leeftijdgenoten, die het gevoel hebben er niet bij te horen, die zich niet lekker in hun vel voelen, niet gelukkig in de omgeving waarin ze leven.

Het kunnen partners zijn, die elkaar beloofden het leven met elkaar te delen, of dat van plan zijn, die willen verifieren of ze de juiste keuze maakten, die ondersteuning willen bij de moeilijkheden die ze hierin ervaren, of die een besluit om een samenlevingsrelatie te beeindigen met wederzijds respect willen uitvoeren zonder elkaar, eventuele kinderen en andere betrokkenen nodeloos pijn te doen of te beschadigen,

De hulpverlening bestaat uit individuele gesprekken, waarbij het accent ligt op het versterken van het inzicht van de cliënt in diens probleem en het beschikbaar krijgen van hulpmiddelen om zijn probleem in handen te nemen en zijn leefsituatie te verbeteren.

De hulpverlening aan levenspartners wordt mee vorm gegeven door mijn echtgenote. Een ‘vier’-gesprek draagt bij aan een betere aandachtverdeling binnen de hulpverlening en aan voorbeeldwerking o.a. met betrekking tot de onderlinge communicatie. Daarbij komen rol-specifieke en sexe-specifieke elementen in een dergelijk gesprek beter tot hun recht.

Ik ben een gediplomeerd gezondheidszorg-psycholoog. Ik sta ingeschreven in het BIG-register, een openbaar register dat door het ministerie van VWS wordt beheerd en waarin alle hulpverleners zijn opgenomen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Daarnaast ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

K
ontakttijd per consult bedraagt drie kwartier. De hulpverlening wordt in het algemeen vergoed door de ziektekostenverzekering. Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Er geldt geen eigen bijdrage. Houdt u wel rekening met het eigen risico dat elke ziektekostenverzekering hanteert. Voor clienten die de hulpverlening voor eigen rekening aangaan geldt een tarief van € 75,00 per consult.

WACHTTIJDEN.

Momenteel geldt een wachttijd voor behandeling van twee tot zes weken na aanmelding. De wachttijd kan varieren. Neem voor nadere informatie kontakt op met de praktijk.

PRIVACYSTATEMENT AT HEINEMANS, GZ-PSYCHOLOOG

At Heinemans, gz-psycholoog en praktijkhouder van de gelijknamige psychologenpraktijk, gevestigd te Hoogezand en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01180701, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe hij met informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieŽn natuurlijke personen van wie hij persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiŽle) patiŽnten;(br> b. bezoekers aan de praktijk;
c. bezoekers van de website www.atheinemans.nl;
d. alle overige personen die met hem contact opnemen of van wie hij persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
At Heinemans verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan zijn website van zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina's en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking
At Heinemans verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite;

4. Rechtsgrond
At Heinemans verwerkt persoonsgegevens op basis van ťťn van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
At Heinemans kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens zijn instructies van persoonsgegevens verwerken. Hij sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
At Heinemans deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Hij deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciŽle doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
At Heinemans geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt hij er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
At Heinemans bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp'ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
At Heinemans kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op zijn gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht At Heinemans te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u met hem contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@atheinemans.nl.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop At Heinemans persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met hem opnemen door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@atheinemans.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


mijn praktijk.....
als je hierbij extra hulp wenst, geëngageerd, bekwaam en effectief
Picasso: "Dora Maar"